Kto przez wiarę złączył się z Jezusem Chrystusem i stara się umocnić tę wiarę przez katechezę, ten powinien żyć we wspólnocie z tymi, którzy idą tą samą drogą.” /Jan Paweł II/

                             

      W 1996 roku Episkopat Polski zatwierdził statut „Akcja Katolicka w Polsce”. Według niego: „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w relacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Por KK, 31; DA n.20: DM n.15).

     Po raz pierwszy określenia Akcja Katolicka użył papież Pius X w motu proprio z 18 XII 1903 roku i w encyklice Il fermo proposito z 11 VI 1905 roku gdzie wyłożył jej zasady teologiczne i organizacyjne. Celem Akcji Katolickiej według Piusa XI było odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia.

     Czym się zajmuje Akcja Katolicka?

     Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich o charakterze religijno-społecznym, powołane do pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków oraz do realizowania – we współpracy z hierarchią kościelną –  szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła wyrażającej się konkretnymi działaniami na rzecz dobra wspólnego.

     Współpracuje z Parafialnym Oddziałem Caritas w dziełach dobroczynnych. Prowadzi nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowej, adorację przy Grobie Pańskim. Dba o własny rozwój duchowy, ale także przykładem daje świadectwo innym ludziom jak ważny jest rozwój życia chrześcijańskiego.

     Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą, którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce.