Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 536) w naszej parafii z księdzem proboszczem współpracuje Rada Duszpasterska. Jest ona ciałem doradczym, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego i gospodarczego w naszej wspólnocie.

     Zgodnie z obowiązującym statutem jej zadaniem jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

     Aby spełniać te zadania Rada Duszpasterska jest reprezentowana przez wiernych wybieranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obecnie Radę Duszpasterską tworzą:

  1. Maria Ruśniak
  2. Krzysztof Homoncik
  3. Jan Dobosz
  4. Stanisław Morański
  5. Łukasz Klimek
  6. Renata Nowak
  7. Marek Górka
  8. Małgorzata Pierzchała

Z urzędu: